top of page

ONLINE G.K.QUIZ 

CERTIFICATS (INDIA)

MARCH  2021

ONLINE SCIENCE QUIZ 

CERTIFICATS(INTERNATIONAL)

MARCH  2021

मोबाईलच्या दुनियेत.... बालक - पालक

Online Workshop Certificates- 23 & 24 Jan. 2021

ONLINE SCIENCE QUIZ 

CERTIFICATS

FEB. 2021

सावित्रीबाई फुले सामान्यज्ञान स्पर्धा जानेवारी- २०२१ 

मोबाईलच्या दुनियेत.... बालक - पालक

Online Workshop Certificates- Nov. 2020

ONLINE G.K. QUIZ 

CERTIFICATS

Nov. 2020

Certificate Of Contribution in

The K.I.D.S. JAN. 2021 MAGAZINE

bottom of page